تو در تو

مقایسه انرژی سونامی در سواحل اقیانوس هند و خلیج فارس

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۴۰:۵۱
مقایسه انرژی سونامی در سواحل اقیانوس هند و خلیج فارس
انرژی آبتاز را در سواحل اقیانوس هند و سواحل خلیج فارس با هم مقایسه کنید. ... میانگین عمق ؛ ۳۹۶۳٫۰۰۹۶ متر ولی در خلیج فارس عمیق ترین نقطه خلیج فارس با عمق ۹۳ متر در ۱۵ کیلومتری تنب بزرگ و کم عمق ترین نقطه آن با عمقی بین ۱۰ تا ۳۰ متر در سمت ... بنابراین انرژی آبتاز (سونامی) در سواحل اقیانوس هندبیشتر و خطرناک تر است.
دربارهٔ عمق آب در اقیانوس هند و خلیج فارس اطالعات جمع آوری و با هم مقایسه کنید. انرژی آبتاز را در سواحل اقیانوس هند و سواحل خلیج فارس با هم مقایسه کنید. ایجاد آبتاز)سونامی( هنگامی که در بستر اقیانوس ها، زمین لرزه یا آتشفشان رخ می دهد، ممکن است. گردد. این امواج اقیانوسی، انرژی بسیار زیادی دارند و هنگام رسیدن به سواحل، خسارت های ...
44- عمق آب رادر اقیانوس هند وخلیج فارس رابا هم مقایسه کنید. -انرژی آبتاز را در سواحل اقیانوس هند و سواحل خلیج فارس باهم مقایسه کنید. 45-رشته کوهها چگونه به وجود می آیند؟ لایه های رسوبی در دریاها به صورت افقی ته نشین می شوند. پس از اینكه ضخامت. رسوبات زیاد شد، در اثر حركت و برخورد ورقه های سنگ كره، رسوبات از حالت افقی خارج ...
ایمنی در ساخت و ساز شهرها و روستاهای کشور، آسیب پذیری ما را به حداقل می رساند. در باره عمق آب در اقیانوس هند و خلیج فارس اطالعات جمع آوری کرده و با هم مقایسه کنید. انرژی آبتاز را در سواحل اقیانوس هند و سواحل خلیج فارس باهم مقایسه كنید. مقایسه کنید. شكل13- گسترش بستر دریای سرخ و حركت ورقه عربستان به سمت ورقه ایران. ۴۶.
غریاله واژه فارسی بومی برای این پدیده در استان بوشهر است و پدیده غریاله در کرانه‌های خلیج فارس نیز دارای پیشینه است. سونامي ها معمولاً پس از یک زمین‌لرزه ..... وي تاكيد كرد: سواحل ايران در شرايط متفاوتي با ديگر كشورهاي اقيانوس هند قرار دارد و در اصطلاح كشوري نزديك به سونامي محسوب مي شود. خطر سونامي در خليج فارس به دليل عمق ...
از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در اﻧﺮژي ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺎ و ﻋﻤﻖ زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه، ﻋﻤﻖ آب ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن،. ﻣﻘﺪار ﺟﺎﺑﻪ ... ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ ﻫﺎي ﻣﺨﺮب و ﻋﻈﯿﻤﯽ دراﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ، درﯾﺎي ﻋﻤﺎن و ﺣﺘﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس. اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و .... ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺗﻨﺪﺗﺮ از ﯾﮏ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎي. ﺟﺖ ﭘﻬﻨﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮس را ﻣﯽ. ﯿﭘ. ﻤﺎﯾﻨﺪ،. ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺨﺮﯾﺐ وﺳﯿﻌﯽ را ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ . داﻧﺸﻤﻨﺪان از. اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮاي ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ﻣﻮج اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ.
اقیانوس هند سوّمین اقیانوس بزرگ جهان است و ۲۰٪ از سطح کره زمین را پوشانده‌است. همچنین گرمترین حوزهٔ اقیانوسی جهان به‌شمار می‌آید (نمونه بارز آن خلیج فارس است، که از شاخه‌های این اقیانوس به‌شمار می‌آید و بر طبق آمار گرمترین ناحیه آبی جهان با ۳۲ درجه سانتیگراد می‌باشد). از جمله مهمترین تأثیرات این اقیانوس ایجاد بادهای باران‌آور موسمی ...

خوش آمدید

بستن